സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമോരാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും

വൈകിവന്ന സന്ധ്യ

ഇവിടെ വായിക്കാം

4 comments:

Comments to posts older than 30 days will be moderated for spam.