സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമോരാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും

പുതിയ പോസ്റ്റ് പ്രിയനെ!! ഇവിടെ

No comments:

Post a Comment

Comments to posts older than 30 days will be moderated for spam.