സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമോരാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും

"ഒറ്റമുലച്ചി" പ്രതിമ

ഒരു മഹത്തായ അവകാശ സമരത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Comments to posts older than 30 days will be moderated for spam.